เครื่องจักร

Ⅰ. Injection Molding Machine
Unit
NISSEI  150 TON
NISSEI  120 TON
NISSEI    80 TON
NISSEI    60 TON
NISSEI    40 TON
1
2
2
1
2
Total: 8 M/C
Ⅱ. Extrusion Product
EXTRUDER d. 60 mm.
EXTRUDER d. 40 mm
2
2
Total 4 M/C